Mittwoch, 23. Mai 2018


Wussten Sie, ...

dass Sie bereits zu Hause über unseren Webshop Ihre Liftkarte kaufen können und Sie sich somit die Wartenzeiten an den Kassen ersparen?WEBCAM 

Stuhleck - Webcam


Machen Sie mit und gewinnen Sie
Facebook Youtube Twitter
Besuchen Sie uns auf Facebook, Youtube und Twitter.

Használati feltételek

A BergliftStuhleck GmbH &Cie KG által a www.stuhleck.com weboldal használatára, valamint a SkidataWebshop közbejöttével a www.stuhleck.com weboldalon végfelhasználókkal kötött E-Ticketing-szerződésekre vonatkozóan kikötött

1. Általános rész

1.1.

Jelen használati feltételek a BergliftStuhleckÖsterreichischeSeilbahnen-Bau- und Betriebsges.m.b.H. &Cie KG (a továbbiakban „Stuhleck“) weboldalának használatára és végfelhasználókkal (a továbbiakban „vendég”) kötött E-Ticketing-szerződéseire vonatkoznak.

A jelen weboldalon rendszeresített online regisztrációs űrlap segítségével történő regisztrálással ill. az erre a célra szolgáló négyzetre kattintva Ön kifejezett egyetértését fejezi ki a jelen Használati feltételekkel és Adatvédelmi feltételeinkkel ([LINK Adatvédelmi rendelkezések].

1.2.

Az E-Ticketing keretében a vendég olyan elektronikus E-tikettet szerez, amelynek adatai a Stuhleck-síparkban a felvonóknál található forgókapukon első alkalommal történő áthaladáskor az online vásárlás során a vendég által megadott RFID-adathordozóra kerülnek érintés nélkül átvitelre (ez egy olyan „keycard” – a továbbiakban: „keycard” –, amellyel a vendég a sípark felvonóinál lévő forgókapukon áthaladhat).

1.3.

A „Produktkaufen” (Termék megvásárlása) gombra kattintva a vendég E-Ticketing-szerződés megkötésére tesz ajánlatot a Stuhleck cégnek. A Stuhleck a fizetési folyamat sikeres lebonyolítása után egy visszaigazoló e-mail és a vendég által megfizetett sí-tikettnek a Stuhleck adatfeldolgozó központjánál történő aktiválásának elküldésével elfogadja az ajánlatot. Ezzel létrejön az E-Ticketing-szerződés. A vendégnél az átadás a rendelésvisszaigazolás vételével történik. A rendelésvisszaigazolás hiánytalan és olvasható kinyomtatásáért a vendég viseli a kizárólagos felelősséget, aki a kinyomtatott visszaigazolást a síparkban tett látogatása alatt dokumentációs célra köteles magánál tartani.

1.4.

Az E-tikettek, az online-vásárláskor megadott keycard-dal együttesen, a felvonólétesítményeknek, pályáknak és télisport-attrakcióknak az általa online megrendelt körben és – eltérő megjelölés hiányában – az E-tikett-vásárlás során meghatározott időpontokban történő igénybevételére jogosítják a vendéget. A kívánt időpontokat a vendég a tikett-rendeléskor a mindenkor rendelkezésre álló időpontok közül választhatja ki. Az időpontok megváltoztatására a szerződéskötést követően nincs mód. Az E-tikettek beváltása – eltérő megjelölés hiányában – csak a kiválasztott időpontban lehetséges. Későbbi beváltás nem lehetséges – az E-tikett ebben az esetben érvényét veszti.

1.5.

A Stuhleck által felkínált szolgáltatások olyan, a KSchGtrv. 5c § 4. bek. 2. pontja szerinti szabadidős szolgáltatások, amelyek teljesítésére meghatározott időpontban, vagy valamely pontosan megjelölt időszakban kerül sor. A vendégnek tehát elállási joga nincs. (KSchGtrv. 5f § 7. pont).

1.6.

A díjszabásban foglalt szolgáltatások igénybevételére a rákönyvelt E-tikettel ellátott Keycard jogosít. A forgókapuk átlépése a rákönyvelt E-tikettel ellátott, működőképes keycard nélkül nem lehetséges. A forgókapukon történő áthaladáskor minden keycard elektronikus úton regisztrálásra kerül. A rákönyvelt E-tikett érvényességi időtartamának lejárta után a forgókapukon áthaladni már nem lehetséges.

1.7.

A vendég nem jogosult egyazon rendelésvisszaigazolást több példányban kinyomtatni vagy a rendelésvisszaigazolást bármilyen formában sokszorosítani, reprodukálni vagy továbbküldeni. A harmadik személyek általi visszaélésszerű használat elkerülése érdekében a vendég köteles a keycard-ot gondosan megőrizni.

1.8.

Az E-tikett használatával a használó elfogadja a Stuhleck-sípark utazási és díjszabási feltételeit.

1.9.

Az „Ichakzeptiere die AGB“ (Az Általános üzleti feltételeket elfogadom) nyilatkozatra kattintva a vendég elismeri a jelen Használati feltételek érvényességét. A jelen Használati feltételektől való eltéréshez a szerződő felek írásbeli megállapodása szükséges.

2. Fizetés

2.1.

A megrendelt E-tikettek fizetése a Wirecard AG E-Payment elektronikus fizetési modulja segítségével történik. Ennek során a rendszer különféle hitelkártyákat fogad el. Egyéb fizetési mód nem lehetséges.

2.2.

Amennyiben a fizetés a vizsgálat megkezdése előtt visszaterhelésre kerül, az E-tikett érvénytelenné válik.

3. Árak

3.1.

Az E-Ticketing megrendelési rendszerben megjelölt valamennyi ár euróban értendő és magában foglalja a forgalmi adót.

3.2.

Kedvezményes árú gyermek- és ifjúsági jegyek igénybevétele esetén a kedvezményre való jogosultságot a sípark ellenőrző személyzetének kérésére hivatalos, fényképes igazolvány felmutatásával kell igazolni. Jogosulatlan igénybevétel esetén az E-tikett érvényét veszti, a vendég pedig a díjszabási rendelkezések szerinti megemelt viteldíjat köteles leróni.

4. Hibás teljesítés és kárfelelősség

4.1

AStuhleck nem felel a vendég rendelésvisszaigazolásának jogosulatlan sokszorosításából vagy visszaélésszerű használatából eredő károkért, kivéve, ha a kárt a Stuhleck súlyos gondatlanságból okozza.

4.2

A Stuhleck nem felelős a rendelésvisszaigazolás vendég által történő kinyomtatása során fellépő esetleges problémákért. Ugyancsak nem felelős a Stuhleck a vendég által megadott e-mail-cím helyességéért, valamint a hibásan közölt vagy nem működő e-mail-cím miatti esetleges problémákért.

4.3

A teljesítés vis major (pl. hóhiány, tűzeset, lopás stb.) miatti, vagy a Stuhleck érdekkörén kívül álló okokból bekövetkező késedelméért vagy ellehetetlenüléséért a Stuhleck kárfelelősséggel nem tartozik.

4.4

A teljesítésnek a 4.2 pontban felsoroltakon kívüli okokból bekövetkező késedelméért vagy ellehetetlenüléséért a Stuhleck csak abban az esetben vállal kárfelelősséget, ha részéről súlyos gondatlanság történt.

5. Adatvédelem és weboldal-használat

5.1

AStuhleck nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságát és védelmét.

A részletesen ismertetett Adatvédelmi rendelkezések itt [LINK Adatvédelmi rendelkezések] olvashatók, amelyek tartalmával a vendég a használati feltételekhez való hozzájárulásával szintén egyetértését fejezi ki.

Ezen adatvédelmi feltételek és a használati feltételek együttesen képezik a vendég által a jelen weboldal használata következtében a Stuhleck rendelkezésére bocsátott személyes adatok használatának alapját. A Stuhleck vendégei személyes adatainak felvétele, feldolgozása, használata és tárolása teljes egészében az adatvédelem szabályozására vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.

5.2

Névre szóló síbérlet megvásárlásával a jegybirtokos hozzájárulását adja személyes adatainak automatikus regisztrálásához. Az ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatok a jeggyel történő visszaélés megakadályozását szolgáló ellenőrzés céljából számítástechnikai úton rögzítésre, feldolgozásra, majd feleslegessé válásukkor, de legkésőbb három évvel a vevővel történt utolsó kapcsolatfelvételt követően, törlésre kerüljenek.

Síbérlet megvásárlásával a jegytulajdonos hozzájárulását adja a jeggyel történő visszaélés megakadályozását szolgáló ellenőrzés céljából a jegykiadó és belépési pontokon történő személyes fényképészeti adatrögzítéshez, -tároláshoz és -feldolgozáshoz azzal, hogy ezek az adatok a jegy szerződésszerű használata esetén a síbérlet érvényességének lejártakor törlésre kerülnek.

Eltérő megjelölés hiányában a jelen weboldalon megjelenő összes információhoz, szoftverhez, dokumentációhoz, adathoz, adatstruktúrához, logóhoz, védjegyhez, rajzhoz, szöveghez, videó-fájlhoz, hangfájlhoz, képhez és egyéb tartalomhoz (a továbbiakban együttesen: „tartalmak”) fűződő valamennyi szerzői jog és szellemi tulajdonjog (pl. védjegyoltalmi, szabadalmi, formatervezési- és használati-mintaoltalmi jog) a Stuhleck céget vagy a Stuhleck más vállalatait vagy a Stuhleck által megbízott harmadik személyeket illeti. A megfelelő megjelölés hiánya azonban nem jelenti a Stuhleck, a Stuhleck más vállalatai vagy harmadik személyek jogainak szabad használhatóságát.

5.3

A jelen weboldalon szereplő tartalmak letöltése, bemutatása és/vagy kinyomtatása kizárólag magán-, nem kereskedelmi használat céljából történhet a következők alapján, ha és amennyiben:

5.3.1 a jelen weboldalon megjelenő dokumentumok vagy kapcsolódó grafikák módosítására, szétbontására vagy fordítására nem kerül sor;

5.3.2 a jelen weboldalon megjelenő grafikák nem a megfelelő szövegtől elválasztva kerülnek használatra;

5.3.2. Ön a felhasználó által letöltött tartalmakban szereplő szerzői vagy közlési jogokra történő mindenfajta hivatkozást vagy a tulajdonjogokra vagy más jogokra való egyéb hivatkozást megtart és megjelenít;

5.3.3 az ábrázolások és/vagy tartalmak forráskódjának vagy szerkezetének kikémlelésére; és/vagy

5.3.4 a tartalmak felhasználásával származtatott termékek létrehozására nem kerül sor.

6. Egyéb rendelkezések

6.1

A jelen szerződés egy vagy több rendelkezésének bármely ok miatti semmissége vagy érvénytelensége nem változtat a szerződés többi rendelkezésének jogérvényességén. A szerződő felek megállapodnak a mindenkori semmis vagy érvénytelen rendelkezés olyan rendelkezéssel történő pótlásában, amely rendelkezés a semmis vagy érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához a legközelebb áll. Ugyanez vonatkozik a szabályozási hiányosság esetére.

6.2

Az írásos nyilatkozatok (így különösen a rendelésszámot tartalmazó visszaigazoló e-mail) kézbesítettnek tekintendők, ha azok a vendég utoljára közölt címére elküldésre kerülnek.

6.3

A felek között csak az írásban kötött megállapodások érvényesek. A Használati feltételek módosítása szintén csak írásban érvényes. Ez az írásos formától való eltekintésre is érvényes. A szóbeli megállapodásoknak jogkötelező érvényük nincs. A vendég tudomásul veszi, hogy a Stuhleck által alkalmazott munkatársak nem jogosultak a szerződésben kikötött fő teljesítési kötelezettségektől eltérő ígéretek megtételére.

6.4

A szerződésre kizárólag osztrák jog alkalmazható. Amennyiben a jogszabályok vagy a nemzetközi jog eltérően nem rendelkeznek, felek a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben keletkező mindennemű jogvita esetére kikötik a Spital am Semmering-ben tárgyi és területi hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.

2010. november 30-ai állapot