Freitag, 20. Oktober 2017


Wussten Sie, ...

dass Snow Tubing ein aus Amerika stammendes Wintersportvergnügen ist, bei der Sie in einem mit Luft gefüllten Tube (Reifen) in einer speziellen Parcours durch Steilkurven wirbeln?WEBCAM 

Stuhleck - Webcam


Machen Sie mit und gewinnen Sie
Facebook Youtube Twitter
Besuchen Sie uns auf Facebook, Youtube und Twitter.

Használati feltételek

A BergliftStuhleck GmbH &Cie KG által a www.stuhleck.com weboldal használatára, valamint a SkidataWebshop közbejöttével a www.stuhleck.com weboldalon végfelhasználókkal kötött E-Ticketing-szerződésekre vonatkozóan kikötött

1. Általános rész

1.1.

Jelen használati feltételek a BergliftStuhleckÖsterreichischeSeilbahnen-Bau- und Betriebsges.m.b.H. &Cie KG (a továbbiakban „Stuhleck“) weboldalának használatára és végfelhasználókkal (a továbbiakban „vendég”) kötött E-Ticketing-szerződéseire vonatkoznak.

A jelen weboldalon rendszeresített online regisztrációs űrlap segítségével történő regisztrálással ill. az erre a célra szolgáló négyzetre kattintva Ön kifejezett egyetértését fejezi ki a jelen Használati feltételekkel és Adatvédelmi feltételeinkkel ([LINK Adatvédelmi rendelkezések].

1.2.

Az E-Ticketing keretében a vendég olyan elektronikus E-tikettet szerez, amelynek adatai a Stuhleck-síparkban a felvonóknál található forgókapukon első alkalommal történő áthaladáskor az online vásárlás során a vendég által megadott RFID-adathordozóra kerülnek érintés nélkül átvitelre (ez egy olyan „keycard” – a továbbiakban: „keycard” –, amellyel a vendég a sípark felvonóinál lévő forgókapukon áthaladhat).

1.3.

A „Produktkaufen” (Termék megvásárlása) gombra kattintva a vendég E-Ticketing-szerződés megkötésére tesz ajánlatot a Stuhleck cégnek. A Stuhleck a fizetési folyamat sikeres lebonyolítása után egy visszaigazoló e-mail és a vendég által megfizetett sí-tikettnek a Stuhleck adatfeldolgozó központjánál történő aktiválásának elküldésével elfogadja az ajánlatot. Ezzel létrejön az E-Ticketing-szerződés. A vendégnél az átadás a rendelésvisszaigazolás vételével történik. A rendelésvisszaigazolás hiánytalan és olvasható kinyomtatásáért a vendég viseli a kizárólagos felelősséget, aki a kinyomtatott visszaigazolást a síparkban tett látogatása alatt dokumentációs célra köteles magánál tartani.

1.4.

Az E-tikettek, az online-vásárláskor megadott keycard-dal együttesen, a felvonólétesítményeknek, pályáknak és télisport-attrakcióknak az általa online megrendelt körben és – eltérő megjelölés hiányában – az E-tikett-vásárlás során meghatározott időpontokban történő igénybevételére jogosítják a vendéget. A kívánt időpontokat a vendég a tikett-rendeléskor a mindenkor rendelkezésre álló időpontok közül választhatja ki. Az időpontok megváltoztatására a szerződéskötést követően nincs mód. Az E-tikettek beváltása – eltérő megjelölés hiányában – csak a kiválasztott időpontban lehetséges. Későbbi beváltás nem lehetséges – az E-tikett ebben az esetben érvényét veszti.

1.5.

A Stuhleck által felkínált szolgáltatások olyan, a KSchGtrv. 5c § 4. bek. 2. pontja szerinti szabadidős szolgáltatások, amelyek teljesítésére meghatározott időpontban, vagy valamely pontosan megjelölt időszakban kerül sor. A vendégnek tehát elállási joga nincs. (KSchGtrv. 5f § 7. pont).

1.6.

A díjszabásban foglalt szolgáltatások igénybevételére a rákönyvelt E-tikettel ellátott Keycard jogosít. A forgókapuk átlépése a rákönyvelt E-tikettel ellátott, működőképes keycard nélkül nem lehetséges. A forgókapukon történő áthaladáskor minden keycard elektronikus úton regisztrálásra kerül. A rákönyvelt E-tikett érvényességi időtartamának lejárta után a forgókapukon áthaladni már nem lehetséges.

1.7.

A vendég nem jogosult egyazon rendelésvisszaigazolást több példányban kinyomtatni vagy a rendelésvisszaigazolást bármilyen formában sokszorosítani, reprodukálni vagy továbbküldeni. A harmadik személyek általi visszaélésszerű használat elkerülése érdekében a vendég köteles a keycard-ot gondosan megőrizni.

1.8.

Az E-tikett használatával a használó elfogadja a Stuhleck-sípark utazási és díjszabási feltételeit.

1.9.

Az „Ichakzeptiere die AGB“ (Az Általános üzleti feltételeket elfogadom) nyilatkozatra kattintva a vendég elismeri a jelen Használati feltételek érvényességét. A jelen Használati feltételektől való eltéréshez a szerződő felek írásbeli megállapodása szükséges.

2. Fizetés

2.1.

A megrendelt E-tikettek fizetése a Wirecard AG E-Payment elektronikus fizetési modulja segítségével történik. Ennek során a rendszer különféle hitelkártyákat fogad el. Egyéb fizetési mód nem lehetséges.

2.2.

Amennyiben a fizetés a vizsgálat megkezdése előtt visszaterhelésre kerül, az E-tikett érvénytelenné válik.

3. Árak

3.1.

Az E-Ticketing megrendelési rendszerben megjelölt valamennyi ár euróban értendő és magában foglalja a forgalmi adót.

3.2.

Kedvezményes árú gyermek- és ifjúsági jegyek igénybevétele esetén a kedvezményre való jogosultságot a sípark ellenőrző személyzetének kérésére hivatalos, fényképes igazolvány felmutatásával kell igazolni. Jogosulatlan igénybevétel esetén az E-tikett érvényét veszti, a vendég pedig a díjszabási rendelkezések szerinti megemelt viteldíjat köteles leróni.

4. Hibás teljesítés és kárfelelősség

4.1

AStuhleck nem felel a vendég rendelésvisszaigazolásának jogosulatlan sokszorosításából vagy visszaélésszerű használatából eredő károkért, kivéve, ha a kárt a Stuhleck súlyos gondatlanságból okozza.

4.2

A Stuhleck nem felelős a rendelésvisszaigazolás vendég által történő kinyomtatása során fellépő esetleges problémákért. Ugyancsak nem felelős a Stuhleck a vendég által megadott e-mail-cím helyességéért, valamint a hibásan közölt vagy nem működő e-mail-cím miatti esetleges problémákért.

4.3

A teljesítés vis major (pl. hóhiány, tűzeset, lopás stb.) miatti, vagy a Stuhleck érdekkörén kívül álló okokból bekövetkező késedelméért vagy ellehetetlenüléséért a Stuhleck kárfelelősséggel nem tartozik.

4.4

A teljesítésnek a 4.2 pontban felsoroltakon kívüli okokból bekövetkező késedelméért vagy ellehetetlenüléséért a Stuhleck csak abban az esetben vállal kárfelelősséget, ha részéről súlyos gondatlanság történt.

5. Adatvédelem és weboldal-használat

5.1

AStuhleck nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságát és védelmét.

A részletesen ismertetett Adatvédelmi rendelkezések itt [LINK Adatvédelmi rendelkezések] olvashatók, amelyek tartalmával a vendég a használati feltételekhez való hozzájárulásával szintén egyetértését fejezi ki.

Ezen adatvédelmi feltételek és a használati feltételek együttesen képezik a vendég által a jelen weboldal használata következtében a Stuhleck rendelkezésére bocsátott személyes adatok használatának alapját. A Stuhleck vendégei személyes adatainak felvétele, feldolgozása, használata és tárolása teljes egészében az adatvédelem szabályozására vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.

5.2

Névre szóló síbérlet megvásárlásával a jegybirtokos hozzájárulását adja személyes adatainak automatikus regisztrálásához. Az ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatok a jeggyel történő visszaélés megakadályozását szolgáló ellenőrzés céljából számítástechnikai úton rögzítésre, feldolgozásra, majd feleslegessé válásukkor, de legkésőbb három évvel a vevővel történt utolsó kapcsolatfelvételt követően, törlésre kerüljenek.

Síbérlet megvásárlásával a jegytulajdonos hozzájárulását adja a jeggyel történő visszaélés megakadályozását szolgáló ellenőrzés céljából a jegykiadó és belépési pontokon történő személyes fényképészeti adatrögzítéshez, -tároláshoz és -feldolgozáshoz azzal, hogy ezek az adatok a jegy szerződésszerű használata esetén a síbérlet érvényességének lejártakor törlésre kerülnek.

Eltérő megjelölés hiányában a jelen weboldalon megjelenő összes információhoz, szoftverhez, dokumentációhoz, adathoz, adatstruktúrához, logóhoz, védjegyhez, rajzhoz, szöveghez, videó-fájlhoz, hangfájlhoz, képhez és egyéb tartalomhoz (a továbbiakban együttesen: „tartalmak”) fűződő valamennyi szerzői jog és szellemi tulajdonjog (pl. védjegyoltalmi, szabadalmi, formatervezési- és használati-mintaoltalmi jog) a Stuhleck céget vagy a Stuhleck más vállalatait vagy a Stuhleck által megbízott harmadik személyeket illeti. A megfelelő megjelölés hiánya azonban nem jelenti a Stuhleck, a Stuhleck más vállalatai vagy harmadik személyek jogainak szabad használhatóságát.

5.3

A jelen weboldalon szereplő tartalmak letöltése, bemutatása és/vagy kinyomtatása kizárólag magán-, nem kereskedelmi használat céljából történhet a következők alapján, ha és amennyiben:

5.3.1 a jelen weboldalon megjelenő dokumentumok vagy kapcsolódó grafikák módosítására, szétbontására vagy fordítására nem kerül sor;

5.3.2 a jelen weboldalon megjelenő grafikák nem a megfelelő szövegtől elválasztva kerülnek használatra;

5.3.2. Ön a felhasználó által letöltött tartalmakban szereplő szerzői vagy közlési jogokra történő mindenfajta hivatkozást vagy a tulajdonjogokra vagy más jogokra való egyéb hivatkozást megtart és megjelenít;

5.3.3 az ábrázolások és/vagy tartalmak forráskódjának vagy szerkezetének kikémlelésére; és/vagy

5.3.4 a tartalmak felhasználásával származtatott termékek létrehozására nem kerül sor.

6. Egyéb rendelkezések

6.1

A jelen szerződés egy vagy több rendelkezésének bármely ok miatti semmissége vagy érvénytelensége nem változtat a szerződés többi rendelkezésének jogérvényességén. A szerződő felek megállapodnak a mindenkori semmis vagy érvénytelen rendelkezés olyan rendelkezéssel történő pótlásában, amely rendelkezés a semmis vagy érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához a legközelebb áll. Ugyanez vonatkozik a szabályozási hiányosság esetére.

6.2

Az írásos nyilatkozatok (így különösen a rendelésszámot tartalmazó visszaigazoló e-mail) kézbesítettnek tekintendők, ha azok a vendég utoljára közölt címére elküldésre kerülnek.

6.3

A felek között csak az írásban kötött megállapodások érvényesek. A Használati feltételek módosítása szintén csak írásban érvényes. Ez az írásos formától való eltekintésre is érvényes. A szóbeli megállapodásoknak jogkötelező érvényük nincs. A vendég tudomásul veszi, hogy a Stuhleck által alkalmazott munkatársak nem jogosultak a szerződésben kikötött fő teljesítési kötelezettségektől eltérő ígéretek megtételére.

6.4

A szerződésre kizárólag osztrák jog alkalmazható. Amennyiben a jogszabályok vagy a nemzetközi jog eltérően nem rendelkeznek, felek a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben keletkező mindennemű jogvita esetére kikötik a Spital am Semmering-ben tárgyi és területi hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.

2010. november 30-ai állapot